Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 23.07.2014

Warszawa: dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 245994 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pobierz PDF

Pytania i odpowiedzi (SIWZ)
, pobierz PDF


Znak sprawy: DACH/2014/02

Warszawa 26.08.2014

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski" – zadanie 1.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Konsbud Audio Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.
 

 1. ProfiAudio Sp. z o.o, ul. Dolomitowa 32, 05-077 Warszawa-Wesoła / oferta odrzucona

 2. Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa / 100

 

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski" – zadanie 2.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Positive S.C. M. Jedynak, D. Kot z siedzibą ul. Zielińskiego 26/30, 53-534 Wrocław, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.
 

 1. AV Technika Sp. z o.o., ul. Wolności 265-267, 41-800 Zabrze / Wykonawca wykluczony

 2. Positive S.C. M. Jedynak, D. Kotul, ul. Zielińskiego 26/30, 53-534 Wrocław / 100

 3. TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań / 57,20

 


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6 (ul. Jazdów 2), 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego oraz nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1 i 2 do siwz.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.34.24.00-6, 32.34.23.00-5, 32.34.20.00-2, 32.33.00.00-5, 32.32.31.00-4, 30.20.00.00-1, 39.51.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3.000 PLN dla Zadania 1, 2.000 PLN dla Zadania 2, 5.000 PLN w przypadku złożenia oferty dla Zadania 1 i 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr konta: 94124062471111000049799363, z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy DACH-2014-02. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyć do oferty. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem, co najmniej: - dwóch dostaw polegających na dostawie i instalacji systemu nagłośnieniowego o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto - każda z dostaw - dotyczy Zadania 1 - dwóch dostaw polegających na dostawie i instalacji systemu multimedialnego o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto - każda z dostaw - dotyczy Zadania 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
- opisy techniczne, foldery lub katalogi oferowanych urządzeń wyspecyfikowanych w formularzu cenowym zawierające zestawienie parametrów technicznych potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
2 Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego lub wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego lub wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
d) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 godzina 09:45, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu nagłośnieniowego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.00.00-5, 32.34.23.00-5, 32.34.20.00-2, 39.51.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż oraz szkolenie w zakresie obsługi fabrycznie nowego systemu multimedialnego przeznaczonego do realizacji wydarzeń artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 2 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6, 32.33.00.00-5, 32.32.31.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline