Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 06.06.2014

 
Warszawa: Wymiana wewnętrznych linii zasilających w.l.z. w budynku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Numer ogłoszenia: 123009 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.1. SIWZ, procedura uproszczona, pobierz PDF

2. Przedmiar robót, pobierz PDF

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR, pobierz PDF

4. Wykaz prac budowlanych, pobierz PDF

5. Wzór umowy, pobierz PDF

6. Wzór oferty, pobierz PDF

7. Wykaz osób, pobierz PDF

8. Oświadczenie o spełnianiu warunków, pobierz PDF

9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

10. Oświadczenie o odbytej wizji lokalnej, pobierz PDF
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wewnętrznych linii zasilających w.l.z. w budynku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających w.l.z. w budynku Zamku Ujazdowskiego oraz wykonanie demontażu starych w.l.z., dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz niezbędnych pomiarów i testów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR oraz Przedmiar robót stanowiące załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej terenu robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jak w zamówieniu głównym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Oświadczenie o odbytej wizji lokalnej - Potwierdzenie, że Wykonawca Zapoznał się z posiadaną dokumentacją projektową stanu istniejącego udostępnianą na miejscu oraz dokonał wizji lokalnej obiektu. - Wykaz osób zgodnie z załącznikiem do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia: - co najmniej jeden pracownik posiadający uprawnienia budowlane na projektowanie, kierowanie robotami i nadzór w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; - minimum 2 pracowników posiadających dokumenty uprawniające do wykonywania prac w zakresie Eksploatacji i Dozoru instalacji do 1kV. - Wykaz prac budowlanych zgodnie z załącznikiem do SIWZ - Wykaz wykonania co najmniej 3 robót budowlanych instalacji elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie), odpowiadających wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających poświadczających prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość. Wykaz wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych instalacji elektrycznych w minimum 2 obiektach zabytkowych odpowiadających wartością co najmniej 300 000,00 PLN brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających poświadczających prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: e-mail: inwestycje@csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Kancelaria CSW.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Uwaga:
Rysunki przedstawiające koncepcję będą wysyłane na prośbę Wykonawcy.

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline