Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Zamówienie publiczne 25.08.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Ogłoszenie nr 302889 – 2016 z dnia 25.08.2016

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania - zadanie 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi dla wykonawców

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik 3–7


SIWZ Załącznik 1

SIWZ Załącznik 2
   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline