Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 10.09.2014

Warszawa: usługa ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

Numer ogłoszenia: 300820 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Warszawa 25.09.2014 r.

Znak sprawy: OCHRONA/01/2014


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "usługę ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej".

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Konsorcjum Wykonawców: IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K., IMPEL Security Polska Sp. z o.o. IMPEL Monitoring Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, która to oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych z przedmiotowego postępowania.

1. Konsorcjum Wykonawców:
- ARGUS GROUP 2 Sp. z o.o. ul. Łucka 15/1318, 00-842 Warszawa
- Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew
Wykonawca wykluczony

2. Konsorcjum Wykonawców:
- IMPEL Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.
- IMPEL Security Polska Sp. z o.o.
- IMPEL Monitoring Sp. z o. o. Sp. K. - ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
/ 100

3. Bałtycka Agencja Ochrony Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 9, 81-342 Gdynia / 93,67

4. RR SECURITY GRUPA Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 83 lok. 7, 05-402 Otwock / 89,80Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pobierz PDF

SIWZ, załącznik 1

SIWZ, załącznik 2

SIWZ, załącznik 3

SIWZ, załącznik 4

SIWZ, załącznik 5

SIWZ, załącznik 6
 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ochrony obiektów i mienia wraz ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzi: 1. Ochrona fizyczna i dozór ekspozycji wszystkich organizowanych w CSW - ZU projektów artystycznych przez sześć dni w tygodniu w godzinach otwarcia galerii dla publiczności oraz przez cały tydzień poza godzinami otwarcia galerii; 2. Obsługa portierni w Zamku Ujazdowskim i budynku Laboratorium przez siedem dni w tygodniu, całodobowo; 3. Kontrola wjazdu na teren CSW od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 12:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 4. Monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie patrolu interwencyjnego w celu udaremnienia szkody na osobie lub mieniu CSW. Stanowiska pracy: 1. Stanowisko centrum monitoringu przestrzeni galeryjnych - jedno stanowisko jednoosobowe, czasowy wymiar pracy: siedem dni w tygodniu, całodobowo; 2. Stanowiska pracowników ochrony - ich ilość jest uzależniona od charakteru wystawy lub imprezy, każdorazowo ustalana będzie na podstawie odrębnego zlecenia, z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, maksymalna ilość stanowisk - osiemnaście, czasowy wymiar pracy: od wtorku do czwartku i od soboty do niedzieli od godziny 12.00 do 19.00. W piątki od godziny 12.00 do 21.00. - okazjonalnie poza wymienionymi godzinami w związku z celami edukacyjnymi CSW-ZU, przyjmowanymi gośćmi lub innymi wydarzeniami; 3. Stanowisko pracowników portierni - trzy stanowiska jednoosobowe, czasowy wymiar pracy: siedem dni w tygodniu, całodobowo; 4. Stanowisko pracownika kontroli wjazdu - jedno stanowisko jednoosobowe, czasowy wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do 12.00; 5. Dyspozycyjny patrol interwencyjny. Przewidywana maksymalna ilość godzin pracy pracowników ochrony i dozoru ekspozycji szacowana jest na: 73056 godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnego limitu godzin. Ostateczna ilość godzin wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania pełnej ilości godzin Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do siwz. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających - do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM.
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr konta: 94124062471111000049799363 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy OCHRONA-01-2014. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadali aktualną koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, by wykonawcy wykazali się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, co najmniej dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem (ochrona obiektu wraz z dozorem ekspozycji realizowane w muzeum lub innej instytucji kultury) i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoją wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem lub wykonywaniem usługi o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto za okres 12 miesięcy - każda z usług
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali co najmniej: - 20 osobami przeznaczonymi do ochrony obiektu posiadającymi aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną obiektu; - 25 osobami przeznaczonymi do dozoru ekspozycji posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z dozorem ekspozycji
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: a) zmiana adresu, siedziby zamawiającego lub wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego lub wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), e) zmiana przedmiotu zamówienia zaistniała z przyczyn niezależnych do wykonawcy, a nie skutkująca zwiększeniem ceny oferty, f) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie leżące po stronie Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. I
V.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 15:00, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline