Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 16.06.2014Warszawa: Budowa konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacjiWarszawa 09.07.2014

Znak sprawy: DACH/2014/01


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacji".

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro z siedzibą ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec, która to oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium najniżej ceny (waga 100%) w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne
  LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro
  ul. Dolne Młyny 77, 59-700 Bolesławiec / punktów: 100
   
 2. ALSPAW Sp. z o.o.
  ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski / punktów: 86,69
   
 3. Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej
  ul. Powązkowska 13b, 01-797 Warszawa / punktów: 79,18
   Numer ogłoszenia: 203640 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pobierz PDF

2. Opis przedmiotu zamówienia, pobierz PDF
 
3. Program funkcjonalno-użytkowy, pobierz PDF

4. Zamek Ujazdowski
a. dziedziniec - rzut parteru, pobierz PDF

b. dziedziniec - przekrój III-III, pobierz PDF

c. dziedziniec - przekrój D-D, pobierz PDFSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1 NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6 (ul. Jazdów 2), 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacji.

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na budowie konstrukcji zadaszenia i podestów z akcesoriami wraz z urządzeniami do montażu i konserwacji zadaszenia oraz opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej obliczenia statyczne konstrukcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

II.1.5 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających - do 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 44.00.00.00-0, 45.31.00.00-3, 71.22.10.00-3.

II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1 WADIUM. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. nr konta: 94124062471111000049799363, z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy DACH.2014.01. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

III.2 ZALICZKI III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3 ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 2) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); 3) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 4) zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych); 5) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; 6) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 7) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT

IV.4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa.

IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.
IV.4.5 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline