Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 27.11.2013

Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 254207 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


Warszawa, dn. 06.12.2013 r. 

Znak sprawy: TELEFON/13


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski”.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku "Prawo zamówień publicznych", (t.J. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.



Ogłoszenie powiązane
:
Ogłoszenie nr 254207-2013 z dnia 2013. 21.27
Ogłoszenie o zamówieniu – Warszawa. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.
Termin składania ofert: 2013-12-04
Numer ogłoszenia: 260055 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254207 - 2013 data 27.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Sztuki Współczesnej, Aleje Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 04.12.2013 godzina 14.30, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: 06.12.2013 godzina 11.00, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.



Pytania i dopowiedzi dotyczące SIWZ
, pobierz PDF 

SIWZ, pobierz PDF

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1. NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zamku Ujazdowskiego.

II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.01.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2 ZALICZKI

III.3 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest legalnie działającym operatorem telefonii komórkowej i został wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (prowadzonego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej) - podstawa prawna art. 10 ust.1 ustawy z dn. 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)

III.4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2. KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4.INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa.

IV.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 14.30, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.

IV.4.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline