Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 31.10.2013


Warszawa: Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 229627 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SIWZ, procedura uproszczona, pobierz PDF

Wykaz osób, pobierz PDF

Wzór umowy, pobierz PDF

Wzór oferty, pobierz PDF

Wykaz robót, pobierz PDF

Oświadczenie o spełnianiu warunków, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

Oświadczenie o odbytej wizji lokalnej, pobierz PDF
 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Malowanie przestrzeni galeryjnych farbą emulsyjną w ilości ok. 12000 m2, cyklicznie (do kolejnych wystaw). Ilość powierzchni do malowania będzie wynikać z architektury kolejnych projektów i podana zostanie co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu. Wszystkie materiały dostarcza Zamawiający. Etapy wynikają z planu wystaw organizowanych przez CSW ustalanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jak w zamówieniu podstawowym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.11-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków;
 • Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.csw.art.pl
e-mail: inwestycje@csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15 listopada 2013 godz. 11.30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Kancelaria CSW.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Szanowni Państwo,

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Malowanie powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski", działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający posiada dokumentację i specyfikację techniczną robót malarskich będących przedmiotem przetargu?
Odpowiedź.
Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania malowania na określonej powierzchni dostarczana będzie każdorazowo przed kolejnymi odsłonami wystaw. Etapy wynikają z planu wystaw organizowanych przez CSW ustalanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ze względu na specyfikę miejsca oraz różne rodzaje malowanego podłoża, na którym prace będą wykonywane Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do zaznajomienia się z obiektem przed przystąpieniem do opracowania oferty.

Pytanie 2.
Czy do dokumentów przetargowych należy dołączyć kosztorys szczegółowy, czy wystarczy formularz oferty?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wymaga kosztorysu szczegółowego. Do dokumentów przetargowych należy dołączyć formularz oferty.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający zapewnia farbę w ilości potrzebnej do uzyskania pożądanego efektu, czy też ilość (zużycie) wynikające z karty technicznej produktu – przy założeniu np. dwukrotnego malowania (ważne przy przemalowywaniu antagonistycznych kolorów)?
Odpowiedź.
Zamawiający zapewnia farbę w ilości potrzebnej do uzyskania pożądanego efektu. 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline