Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 29.01.2013

Przetarg na kompleksową usługę sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Numer ogłoszenia: 15615 - 2013

data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, pobierz PDF


Dokumenty do pobrania (PDF):
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków
2. UMOWA
3. Wykaz wykonanych zamówień
4. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
7. Formularz oferty
8. SIWZ - na dostawę i usługi - procedura uproszczona
9. Odpowiedzi dla oferntów


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na Kompleksową usługę sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, znak sprawy: KUS/CSW/13
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

PYTANIE NR 1
W jakich godzinach będzie odbywało się wykonanie usługi utrzymania czystości?
ODPOWIEDŹ NR 1
poniedziałek – piątek w godzinach 6.00 – 19.00
sobota – niedziela w godzinach 9.00 – 17.00

PYTANIE NR 2
Jaka jest powierzchnia okien w przeliczeniu na m2 w poszczególnych pomieszczeniach (tj. sale galeryjne, biblioteka, sala edukacyjna, sala konferencyjna, klatki schodowe, hol główny)?
ODPOWIEDŹ NR 2
powierzchnia okien: 408,3 m²

PYTANIE NR 3
Jaka jest częstotliwość prac podstawowych w bibliotece z antresolą, gdyż nie zostało to określone w formularzu cenowym?
ODPOWIEDŹ NR 3
codziennie

PYTANIE NR 4
Jaka jest powierzchnia szklanych ścian w m2 w bibliotece z antresolą?
ODPOWIEDŹ NR 4
powierzchnia szklanej ściany w Bibliotece: 30 m²

PYTANIE NR 5
Ilość podajników na papier toaletowy, mydło, ewentualnie ręczniki papierowe w kino lab?
ODPOWIEDŹ NR 5
ilość podajników w toaletach przy Kinie Lab: po jednej sztuce w toalecie męskiej i po jednej sztuce w toalecie damskiej

PYTANIE NR 6
Ilość podajników na papier toaletowy, mydło, ewentualnie ręczniki papierowe w części przypisanej do sali edukacyjnej?
ODPOWIEDŹ NR 6
po jednej sztuce

PYTANIE NR 7
Ilość grzejników oraz ich wielkość w części sali edukacyjnej?
ODPOWIEDŹ NR 7
5 sztuk

PYTANIE NR 8
Powierzchnia zasuwanych drzwi oraz rodzaj materiałów z których są wykonane w części M-2?
ODPOWIEDŹ NR 8
drzwi wykonane są z aluminium, a ich powierzchnia to 2 m²

PYTANIE NR 9
Powierzchnia krat oraz powierzchnia drzwi szklanych na klatkach schodowych?
ODPOWIEDŹ NR 9
powierzchnia drzwi szklanych na korytarzach: ok. 48 m²
powierzchnia krat na korytarzach: ok. 20 m²

PYTANIE NR 10
Ilość oraz powierzchnia drzwi na korytarzach?
ODPOWIEDŹ NR 10
ilość drzwi: 85 sztuk
powierzchnia drzwi: ok. 170 m²
PYTANIE NR 11
Ilość podajników na papier toaletowy, mydło, ewentualnie ręczniki papierowe w pomieszczeniach sanitarnych?
ODPOWIEDŹ NR 11
12 sztuk

PYTANIE NR 12
Czy dodatkowe sprzątanie w trakcie montażu wystaw na polecenie Administracji ma być wliczone w cenę podstawowego sprzątania, jeżeli tak to jaka jest szacunkowa ilość takich prac w ciągu miesiąca?
ODPOWIEDŹ NR 12
tak, ok. 3

PYTANIE NR 13
Czy w przypadku zwiększenia częstotliwości mycia klatek schodowych kwota sprzątania będzie proporcjonalnie zwiększona?
ODPOWIEDŹ NR 13
tak, jeśli będzie zwiększenie będzie miało charakter systematyczny, nie jeśli sporadyczny

PYTANIE NR 14
Czy dodatkowe prace na dziedzińcu i krużgankach będą stanowiły podmiot dodatkowego zlecenia?
ODPOWIEDŹ NR 14
nie

PYTANIE NR 15
Proszę o informację , jaka jest powierzchnia okien do dwustronnego mycia w poszczególnych częściach czy pomieszczeniach Centrum objętych przetargiem na usługi sprzątania.
Co należy rozumieć pod pojęciem „ powierzchnie szklane” które zapisano na str. 4 SIWZ w tabeli, czy są to np. drzwi szklane, przeszklenia czy też szyby w oknach.
ODPOWIEDŹ NR 15
powierzchnia okien do mycia dwustronnego: 409 m²
Pojęcie „powierzchnie szklane” należy rozumieć dosłownie, są to powierzchnie okien, drzwi, barier, ścian.

PYTANIE NR 16
Czy do obowiązków wykonawcy należy zaopatrywanie toalet w ręczniki papierowe, papier toaletowy i mydło w płynie.
ODPOWIEDŹ NR 16
Tak, przy czym wyżej wymieniony asortyment zakupuje Zamawiający i wydaje Wykonawcy.

PYTANIE NR 17
Jak często ( średnio w roku ) i jaką powierzchnię do sprzątania Zamawiający przewiduje zlecać Wykonawcy jako dodatkowe sprzątanie ( np. w trakcie montażu wystaw, czy przed wernisażami i innymi wydarzeniami artystycznymi.)
ODPOWIEDŹ NR 17
Ponieważ są to prace dodatkowe, wynikające z bieżących potrzeb, ilość zleceń oraz metraż powierzchni do sprzątania jest niemożliwy do przewidzenia.

PYTANIE NR 18
Jaki jest metraż klatek schodowych południowej i wschodniej do sprzątania 3 razy w tygodniu.
ODPOWIEDŹ NR 18
metraż obu klatek (południowej i wschodniej): 127 m²

PYTANIE NR 19
Jakie są minimalne wymogi metrażu oraz okres sprzątania wykonanych lub wykonywanych usług?
ODPOWIEDŹ NR 19
minimalne wymogi metrażu: 3 000 m²
minimalny okres sprzątania wykonywanych lub wykonanych usług: 12 miesięcy

PYTANIE NR 20
Jaka jest minimalna suma ubezpieczenia OC firmy?
ODPOWIEDŹ NR 20
200 000 zł

PYTANIE NR 21
Proszę o sprecyzowanie jakie są konkretne wymogi Zamawiającego co do posiadanych referencji.
ODPOWIEDŹ NR 21
Referencje przedstawione przez Oferentów powinny dotyczyć przedstawionych w przedstawionych w załączniku nr 2 do SIWZU wykazu wykonanych zamówień.

PYTANIE NR 22
Czy Zamawiający wymaga dostarczania przez wykonawców środków zapachowych do toalet, papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, worków na śmieci do koszy oraz do niszczarek, w związku z ww. określonym zamówieniem? A jeżeli tak to jakie jest ich średnie miesięczne zużycie
ODPOWIEDŹ NR 22
Zamawiający sam zakupuje wyżej wymienione artykuły i dostarcza je Wykonawcy w celu uzupełnienia.

PYTANIE NR 23
Czy Zamawiający wymaga dwustronnego mycia okien w tym od zewnątrz systemem alpinistycznym? A jeżeli tak to jaka jest powierzchnia takich okien?
ODPOWIEDŹ NR 23
Mycie okien nie wymaga systemu alpinistycznego.

PYTANIE NR 24
Ponadto proszę o informację na temat powierzchni holi, korytarzy, schodów (ciągów komunikacyjnych) oraz powierzchnia okien do mycia.
ODPOWIEDŹ NR 24
powierzchnia holu głównego: 90 m²
powierzchnia korytarzy: 330 m²
powierzchnia schodów: 203 m²

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa sprzątania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzątanie 1. Sal Galeryjnych + Loża 2374 m2 zakres - codziennie, przy czym: - poniedziałek - cały dzień; zakres - sprzątanie gruntowne, doczyszczanie trudno schodzących zabrudzeń, mycie posadzek ( kamiennych , epoksydowych , betonowych , gresowych , ceglanych i drewnianych ) , drzwi szklanych i drewnianych, listew, grzejników, parapetów, mycie okien według potrzeb; - wtorek - niedziela - do godz. 11.00; zakres - mycie posadzek ( kamiennych , epoksydowych , betonowych , gresowych , ceglanych i drewnianych ) , drzwi szklanych i drewnianych, listew, grzejników, parapetów, usuwanie ewentualnych zabrudzeń ze ścian, mycie okien według potrzeb. - dodatkowe sprzątanie w trakcie montażu wystaw na polecenie Działu Administracji Zamawiającego. 2. Biblioteka z Antresolą 105 m2 - zakres - codziennie, do godz. 11.00 - odkurzanie wykładziny ( w tym usuwanie plam ), czyszczenie stolików, lampek, regałów z książkami, kaloryferów, listew i sprzętu, 2 razy w tygodniu mycie szklanej ściany, mycie okien według potrzeb. 3. Kino Lab 122 m2 - zakres - 2 razy dziennie, w tym rano do godz. 7.00, i po wynajmie, prelekcji, odczycie, bądź użyczeniu przestrzeni (godz. do ustalenia) - odkurzanie wykładziny, czyszczenie foteli kinowych, drzwi, usuwanie plam i innych zabrudzeń. 4. Sala Edukacyjna + Baszta + Toaleta 102 m2 - zakres - 2 razy dziennie, w tym rano do godz. 7.00, drugie po zakończeniu użytkowania Sali - odkurzanie, mycie podłogi, parapetów, listew, drzwi, usuwanie plam na ścianach, wyczyszczenie krzeseł, dokładne sprzątnięcie toalety, 1 raz w tygodniu mycie grzejników, mycie okien według potrzeb. 5. Sala Konferencyjna 78 m2 - zakres - codziennie, do godz. 7.00 - odkurzanie, mycie podłogi, listew, parapetów i drzwi, mycie okien według potrzeb. 6. M-2 66 m2 - zakres - codziennie, do godz. 7.00 mycie podłogi, cokołów, wycieranie kurzy, mycie umywalki, schodów na górę, 1 raz na dwa tygodnie mycie zasuwanych drzwi do M-2. 7. Klatki Schodowe 218 m2 - zakres: - klatka południowa i wschodnia 3 razy w tygodniu - zamiatanie i mycie na mokro: posadzek, cokołów, kaloryferów, poręczy; 1 raz na kwartał czyszczenie krat na klatkach schodowych, 1 raz na dwa tygodnie mycie drzwi szklanych; - klatka północna codziennie - zamiatanie i mycie na mokro: posadzek, cokołów, kaloryferów, poręczy, 1 raz na kwartał czyszczenie krat na klatkach schodowych, 1 raz na dwa tygodnie mycie drzwi szklanych. - zastrzega się możliwość zwiększenia ilości sprzątania przed wystawą, wernisażem, bądź innym wydarzeniem artystycznymi - w wypadku imprez godz. do ustalenia 8. Korytarze 429 m2 - zakres - 4 razy dziennie, w tym pierwsze sprzątanie przed godz. 7.00, następne w uzgodnieniu z Działem Administracji Zamawiającego - mycie na mokro: posadzki, cokoły, parapety, 1 raz w tygodniu czyszczenie drzwi drewnianych. 9. Hall Główny 89 m2 - zakres - 4 razy dziennie, pierwsze sprzątanie do godz. 8.00, następne w uzgodnieniu z Działem Administracji - mycie na mokro : posadzki , cokoły , schodki , usuwanie plam ze ścian, 1 raz dziennie - szklane drzwi , odkurzanie wykładziny , parapety, 1 raz na dwa miesiące mycie okien. 10. Cysterna 91 m2 - zakres i częstotliwość na zlecenie Działu Administracji Zamawiającego. 11. Pomieszczenia Sanitarne 121 m2 (ilość 5 w tym: 13 umywalek , 3 pisuary , 10 sedesów ) - zakres - 2 razy dziennie, pierwsze sprzątanie do godz.7.00, drugie sprzątanie do godz.15.00 - mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych, uzupełnianie środków czystości (mydło, papier, ręczniki, odświeżacze powietrza), 2 razy w miesiącu mycie glazury na ścianach, 1 raz w miesiącu przeprowadzenie procesu usuwania nieprzyjemnych zapachów. 12. Dziedziniec i Krużganki 660 m2 - zakres - codziennie zamiatanie, 1 raz na 2 miesiące - mycie na mokro. - dodatkowe sprzątanie w uzgodnieniu z Działem Administracji Zamawiającego jak i czas wykonania powyższych czynności Ogólny metraż powierzchni sprzątanej wynosi 4 455 m2. pomieszczenia z posadzką kamienną 1287 m2 pomieszczenia z posadzką betonową 300 m2 pomieszczenia z posadzką epoksydową 1627 m2 pomieszczenia z posadzką gresową 300 m2 pomieszczenia z posadzką ceglaną 280 m2 pomieszczenia z wykładziną 236 m2 pomieszczenia z posadzką drewnianą 425 m2 powierzchnie szklane 621 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jak w przedmiocie głównym

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). 9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-02-15 do godz. 11:30. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1240 6247 1111 0000 4978 7083; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . 9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

 • Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 • Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pezzi@csw.art.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2013 godzina 11:30, miejsce: Siedziba zamawiającego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ulica Jazdów 2, 00-467 Warszawa, pokój kancelarii..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline