Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 10.09.2012


Warszawa: Ochrona i monitoring w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 340198 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


Wzór oferty, pobierz PDF

SIWZ, pobierz PDF

Wykaz osób, pobierz PDF

Wzór umowy, pobierz PDF

Regulamin pracy portiera, pobierz PDF

Wykaz usług, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

Oświadczenie o spełnianiu warunków, pobierz PDF
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej , Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona i monitoring w Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzą dyżury całodobowe na 3 portierniach w CSW - portiernia hol główny, portiernia II piętro, portiernia Laboratorium: PORTIERNIA HOL GŁÓWNYIlość stanowisk: Charakter stanowisk: portierWymagania dotyczące osób pracujących na stanowisku portier: - porozumiewanie się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym; - sprawność fizyczna;- komunikatywność; - posiadanie podstawową wiedzę z zakresu p.poż., bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Zakres obowiązków stanowiska portier hol główny: - nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających w pobliżu; - nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem przestrzeni; - przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do odpowiedniego pokoju;- wydawanie kluczy; - dozór parkingu; - odśnieżanie w okresie zimowym dojścia do portierni;- informowanie gości o programie CSW (zakres podstawowy); - szybka i prawidłowa reakcja na sytuacje kryzysowe w tym: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, alarmowanie odpowiednich służb, informowanie odpowiednich komórek CSW, ewakuacja osób.Szczegółowe obowiązki pracy portierów w CSW w załączniku Regulamin Pracy Portiera. dni 8.00 - 20.00 20.00 - 8.00 poniedziałek jeden portier jeden portier wtorek jeden portier jeden portier środa jeden portier jeden portier czwartek jeden portier jeden portier piątek jeden portier jeden portier sobota jeden portier jeden portier niedziela jeden portier jeden portier Dyżury odbywają się w systemie zmianowym 12 godziny pracy - min 24 godziny odpoczynku.PORTIERNIA II PIĘTROIlość stanowisk: Charakter stanowisk: portier, Wymagania dotyczące osób pracujących na stanowisku portier II piętro:- porozumiewanie się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym;- sprawność fizyczna; - komunikatywność; - posiadanie podstawowej wiedzę z zakresu p.poż., bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Zakres obowiązków stanowiska portier II piętro: - nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających w pobliżu; - nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem przestrzeni; - przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do odpowiedniego pokoju; - obsługa centralki telefonicznej; - wydawanie kluczy; - kontrola grafika pokoi gościnnych; - informowanie gości o programie CSW (zakres podstawowy);- szybka i prawidłowa reakcja na sytuacje kryzysowe w tym: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, alarmowanie odpowiednich służb, informowanie odpowiednich komórek CSW, ewakuacja osób.Szczegółowe obowiązki pracy portierów w CSW w załączniku Regulamin Pracy Portiera. dni 8.00 - 20.00 20.00 - 8.00 poniedziałek jeden portier jeden portier wtorek jeden portier jeden portier środa jeden portier jeden portier czwartek jeden portier jeden portier piątek jeden portier jeden portier sobota jeden portier jeden portier niedziela jeden portier jeden portier Dyżury odbywają się w systemie zmianowym 12 godziny pracy - min 24 godziny odpoczynku. PORTIERNIA LABORATORIUM. Ilość stanowisk: Charakter stanowisk: portierWymagania dotyczące osób pracujących na stanowisku portier: - porozumiewanie się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym; - sprawność fizyczna; - komunikatywność; - posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu p.poż., bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres obowiązków stanowiska portier Laboratorium: - nadzór nad bezpieczeństwem mienia i osób przebywających w pobliżu;- nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem przestrzeni; - obsługa systemu telewizji przemysłowej - teren zewnętrzny i wewnętrzny; - obsługa centralki bezpieczeństwa p.poż;- przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do odpowiedniego pokoju;- wydawanie kluczy;- nadzór nad grafikiem pokoi gościnnych- dozór parkingu;- w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojścia do portierni;- informowanie gości o programie CSW (zakres podstawowy);- szybka i prawidłowa reakcja na sytuacje kryzysowe w tym: udzielanie pierwszej pomocy, alarmowanie odpowiednich służb, informowanie odpowiednich komórek CSW, ewakuacja osób.Szczegółowe obowiązki pracy portierów w CSW w załączniku Regulamin Pracy Portiera. dni 8.00 - 20.00 20.00 - 8.00 poniedziałek jeden portier jeden portier wtorek jeden portier jeden portier środa jeden portier jeden portier czwartek jeden portier jeden portier piątek jeden portier jeden portier sobota jeden portier jeden portier niedziela jeden portier jeden portier Dyżury odbywają się w systemie zmianowym 12 godziny pracy - min 24 godziny odpoczynku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). 9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-09-18 do godz. 11:30. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1240 6247 1111 0000 4978 7083; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . 9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz usługWykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w podobnym zakresie o wartości netto minimum 150 tyś PLN rocznie, w okresie trzech ostatnich lat lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia, każde o wartości podobnej do przedmiotu zamówienia (w tym: co najmniej jedno dotyczące ochrony osób i mienia w instytucji publicznej prowadzącej działalność zbliżoną do Zamawiającego. Należy załączyć referencje potwierdzające wykonanie usług z należytą starannością przynajmniej jednej pracy. - Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Spełnienie warunku nastąpi poprzez wykazanie dysponowania co najmniej 12 osobami, które: a) posiadają minimalny 12 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony; b) posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności; c) porozumiewają się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym (12 osób); d) posiadają ujednolicony ubiór.Nadzór nad prawidłową ochroną ze strony Wykonawcy i stały kontakt z przedstawicielem obiektu sprawować będzie kierownik obiektu z licencją II stopnia pracownika ochrony fizycznej. -Certyfikat Posiadanie certyfikatu ISO 9001: 2008 w zakresie realizacji usługi fizycznej ochrony osób i mienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pezzi@csw.art.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 11:30, miejsce: 12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria CSW.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline