Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 08.08.2012

 
Warszawa: Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń
w piwnicy po stronie północnej Zamku Ujazdowskiego


Numer ogłoszenia: 292460 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SWIZ, na roboty budowlane procedura uproszczona, pobierz PDF

Parter CSW, model, pobierz PDF

Piwnica CSW, model, pobierz PDF

Piwnica 2 CSW, model, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

Oświadczenia o spełnianiu warunków, pobierz PDF

Oświadczenie o odbytej wizji, pobierz PDF

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, pobierz PDF

Opis przedmiotu zamówienia, pobierz PDF

Wzór UMOWY, pobierz PDF

Wykaz osób 1, pobierz PDF

Wykaz osób 2, pobierz PDF

Wykaz osób 3, pobierz PDF

Wykaz robót 1, pobierz PDF

Wykaz robót 2, pobierz PDF 

Wykaz robót 3, pobierz PDF



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie
adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń w piwnicy po stronie północnej Zamku Ujazdowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń w piwnicy po stronie północnej Zamku Ujazdowskiego.Wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym i poistalacyjnym oraz wynikających z obowiązujących wymagań a także z zaleceń rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno - higienicznych i bhp.Odgrzybianie zagrzybionych pomieszczeń objętych zamówieniem wykonania wentylacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10-1, 45.45.30.00-7, 71.32.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2012-08-22 do godz. 11:30. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1240 6247 1111 0000 4978 7083 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz robót 1, Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) instalacji teletechnicznych i elektrycznych w min. 2 obiektach zabytkowych - wartość zlecenia powyżej 100 tys. PLN brutto (załączyć odpowiednie referencje poświadczające prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość); Wykaz osób 2Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie prac elektrycznych, a w szczególności : -minimum 2 pracowników posiadających uprawnienie budowlane na projektowanie , kierowanie robotami i nadzór w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych , wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;-minimum 2 pracowników posiadających dokumenty uprawniające do wykonywania prac w zakresie Eksploatacji i Dozoru instalacji do 1kV;-minimum 2 pracowników posiadających licencję pracownika ochrony technicznej II stopnia;-minimum 2 pracowników posiadającego aktualne świadectwo szkolenia w zakresie instalacji, programowania, konserwacji central Integral IP wydane przez producenta tj. firmę Schrack Seconet Polska. Wykaz osób 3Wykonawca przedstawi informację, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie prac remontowo budowlanych, a w szczególności : - osoba przewidziana do kierowania robotami winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz.U. nr 150, poz.1579 z 2004 r.) lub co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych ( zgodnie z § 8 ust. 1 w/w Rozporządzenia), Wykaz robót 1Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5. lat prac remontowo budowlanych, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) gdzie co najmniej 2 zamówienia odpowiadają swoim charakterem oraz swoją wartością (wielkością) robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, gdzie co najmniej 2 zamówienia realizowane były obiektach zabytkowych. Wykaz osób 2Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie w zakresie projektowania, wykonywania i modernizowania instalacji wentylacyjnej lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( w tym wskazanie kierownika budowy) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, zakresem powierzonych im czynności (dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kierownik budowy) i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - nr uprawnień Wykaz robót 3Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie co najmniej 2 zamówienia z zakresu instalacji wentylacji odpowiadające swoją wartością (wielkością) robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentowanie wykonywania w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch prac instalacyjnych w obiektach zabytkowych. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnejZe względu na złożony charakter przedmiotu zamówienia oraz specyfikę miejsca w którym prace będą wykonywane. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do zaznajomienia się z obiektem przed przystąpieniem do opracowania oferty. Wejście na obiekt może się odbywać wyłącznie w wyznaczonych terminach po wcześniejszym powiadomieniu drogą elektroniczna bądź telefoniczną. Zamawiający przewiduje dwa terminy dla zbiorczej prezentacji obiektu 14 sierpnia i 20 sierpnia w godzinach 8,00-15,00

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: pezzi@csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria CSW do dnia 2012-08-23 do godz. 11.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline