Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg nieograniczony 16.09.2015

Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Numer ogłoszenia: 136563 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: przetargu nieograniczonego.

     Warszawa, dn. 25 września 2015 r.


Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG/03/2015

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „usługę ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski”.

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski informuje,
iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.J. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 16 września 2015 r.
w przedmiotowym postępowaniu złożony został wniosek o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Zamawiający po dokonaniu analizy złożonych zapytań udzielił odpowiedzi, a następnie omyłkowo zamieścił treść pytań i odpowiedzi na stronie internetowej w miejscu dotyczącym innego poprzednio unieważnionego postępowaniu. W związku
z powyższym stwierdzić należy, iż w przedmiotowym postępowaniu doszło do wady polegającej na braku możliwości zapoznania się przez wszystkich potencjalnych wykonawców z treścią udzielonych wyjaśnień do siwz.
Mając na uwadze nieusuwalny charakter ww. wady – nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert opublikowanie odpowiedzi na pytania do treści siwz Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzi: 1.Ochrona fizyczna wszystkich organizowanych przez Zamawiającego projektów artystycznych, w tym dozór ekspozycji, przez sześć dni w tygodniu w godzinach otwarcia galerii dla publiczności. 2.Obsługa dwóch portierni: w hall-u głównym Zamku Ujazdowskiego i w budynku Laboratorium, przez siedem dni w tygodniu, całodobowo. 3.Kontrola wjazdu na teren CSW od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 12:00 4.Monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie patrolu interwencyjnego w celu udaremnienia szkody na osobie lub mieniu CSW. Stanowiska pracy: 1.Stanowisko monitoringu przestrzeni galeryjnych - jedno stanowisko jednoosobowe, czasowy wymiar pracy: sześć dni w tygodniu w godzinach pracy galerii. 2.Stanowiska pracowników ochrony fizycznej wszystkich organizowanych przez Zamawiającego projektów artystycznych, w tym dozoru ekspozycji - ich ilość jest uzależniona od charakteru wystawy lub innego wydarzenia, każdorazowo ustalana będzie z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, nie będzie ona jednak mniejsza niż cztery stanowiska, czasowy wymiar pracy: od wtorku do czwartku i od soboty do niedzieli od godziny 12.00 do 19.00. W piątki od godziny 12.00 do 21.00. Stanowisko szatniarza od 8:00 do zamknięcia Galerii siedem dni w tygodniu..

II.1.5)
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3.000 PLN. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 96 1130 1017 0020 1461 1920 0001 z dopiskiem - wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy ZAMPUB/PRZETARG/03/2015. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę koncesją na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem co najmniej dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem (ochrona obiektu wraz z dozorem ekspozycji realizowane w muzeum lub innej instytucji kultury) i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoją wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem lub wykonywaniem usługi o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto za okres 12 miesięcy - każda z usług.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dysponowali co najmniej: - 7 osobami przeznaczonymi do ochrony obiektu posiadającymi aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną obiektu; - 15 osobami przeznaczonymi do dozoru ekspozycji posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z dozorem ekspozycji;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: a. zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy, b. zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy, c. zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d. zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), e. zmiana terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć niezależnych od Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2015 godzina 09:45, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz SIWZ

Pobierz zał. 1

Pobierz zał. 2

Pobierz zał. 4

Pobierz zał. 5a

Pobierz zał. 5b

Pobierz zał. 6

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline