Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 06.12.2013


Warszawa: Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zam
ku Ujazdowskiego.


Warszawa 02 stycznia 2014 r.

Znak sprawy: TELEFON2/13


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego".

 

Zamawiający Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, która to oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niewykluczonych w przedmiotowym postępowaniu.

1. Wykonawca: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa / punktów: 100

2. Wykonawca: POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa / punktów: 23,05

3. Wykonawca: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa / punktów: Wykonawca wykluczony oferta odrzucona
 Warszawa 11 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: TELEFON2/13

Dot. przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego".

Zamawiający - Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1
OPZ pkt 4. Czy Zamawiający dopuści naliczanie opłat abonamentowych na poszczególnych numerach, natomiast rozliczanie usług odbędzie się zgodnie z wymogami w SIWZ? Informujemy iż niemożliwe technicznie jest pobieranie jednej opłaty abonamentowej za wszystkie karty sim w danej taryfie.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 2
OPZ pkt 4.b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, iż wymagany transfer dotyczy połączeń w Polsce?
Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

Pytanie nr 3
OPZ pkt 7 tiret czwarty, Umowa par 5 ust 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, iż wymóg dotyczy połączeń w ruchu krajowym?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 4
Umowa par 4 ust 4. Uprzejmie informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 5
Umowa par 7. Wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). Informujemy, iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualne naliczenie kar umownych określonych w § 7 wzoru umowy nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej wskazanej w zapytaniu.

Pytanie nr 6
Umowa par 7. Wnosimy o doprecyzowanie, iż wszelkie kary będą naliczane od kwot netto umowy. Informujemy, iż wszelkiego rodzaju kary nie są objęte podatkiem VAT, a naliczanie ich od wartości brutto narazi Wykonawcę na niemożliwość odzyskania podatku VAT od już wystawionych Zamawiającemu faktur za usługi, oraz w nieuzasadniony sposób powiększy wartość ewentualnych kwot roszczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 7
Umowa par 10 ust 3. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu w następujący sposób: "W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej"? W uzasadnieniu informuję, że ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, ma bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na drukach umów zapewnionych przez Wykonawcę, które stanowić będą integralną część umowy, której wzór sporządzony został w Załączniku do SIWZ? Informujemy, iż Wykonawca stosuje druki umów 4 częściowe, z których 3 części podpisywane są w momencie zawierania umowy (wyszczególnione tu są warunki na których zawierana jest umowa oraz dane stron zawierających umowę), część 4 (tzw Bon Aktywacyjny) jest dostarczana razem z terminalami i jest podstawą do uruchomienia kart sim. Terminale dostarczane są na koszt Wykonawcy firmą kurierską, która dla potwierdzenia wywiązania się z umowy z Wykonawcą MUSI posiadać podpisany przez Zamawiającego Bon Aktywacyjny. Wnosimy o zgodę na zastosowanie powyższego rozwiązania. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zawarta umowa musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy, iż wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychże usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 10
Wnosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 11
Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iż procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności. Brak zgody na niniejsze uniemożliwi zawarcie umowy każdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiążącej dla obu stron. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający przed podpisaniem umowy udostępni Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy.

Pytanie nr 12
Wnosimy o wyrażenie zgody - na wszystkich kartach sim przeznaczonych dla tabletów - na włączenie blokady wszelkich usług niezwiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania takich jak np. połączenia głosowe, SMS, MMS, roaming itd.. Zamawiający wymaga stałej ceny za świadczoną usługę dostępu do Internetu, natomiast karty sim zapewniane przez Wykonawców pozwalają korzystać z wszystkich usług świadczonych przez operatora komórkowego, a wszelkie koszty powstałe w przypadku wykorzystania takiej karty sim do innej usługi mogłoby narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty lub Wykonawcę na potencjalne straty finansowe. Wnosimy o wyrażenie zgody na powyższe. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13
Informujemy, iż Wykonawca jako firma promująca działania ekologiczne, stara się nakłaniać swoich klientów do rezygnacji z nadmiernej ilości drukowanego papieru poprzez zapewnienie rachunku szczegółowego (comiesięcznego billingu) w formie elektronicznej. Wnosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie billingu w formie elektronicznej, natomiast faktura VAT będzie wysyłana w formie papierowej. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14
Wnosimy o doprecyzowanie, iż wszelkie ceny, których podania wymaga Zamawiający w Formularzu Ofertowym dotyczą połączeń w ruchu krajowym.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku: powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony? 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia ww. okoliczności.

Pytanie nr 16
Załącznik numer 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia punkt 2 - co Zamawiający rozumie pod pojęciem, że Wykonawca przejmie wszystkie koszty związane z przeniesieniem numerów wobec dotychczasowego operatora GSM? Czy to oznacza, że przenoszone numery na dzień przeniesienia objęte będą zobowiązaniami wobec dotychczasowego dostawcy usług i będzie się to wiązało z zapłatą kar umownych z tytułu rozwiązania dotychczasowych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tego tytułu (uprawnienia wynikające z art.. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne)? Ponadto czy Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z art.. 71a ustawy prawo telekomunikacyjne, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia? Czy Zamawiający pod pojęciem „wszystkie koszty” rozumie tylko i wyłącznie koszty związane z fizycznym przyłączeniem do sieci Wykonawcy? Powyższe pytania uzasadnione są tym, iż do dokonania właściwej kalkulacji oferty, Wykonawca musi znać wszelkie koszty, jakie mogą pojawić się na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Odpowiedź Zamawiającego
Na wszystkich numerach wygasły umowy.

Pytanie nr 17
Załącznik numer 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia punkt 7 - Czy bezpłatna wymiana uszkodzonej karty SIM obejmuje także uszkodzenia dokonane przez Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego
W przypadku gdy uszkodzenie karty SIM nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wówczas Zamawiający poniesie koszty jej wymiany zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wykonawcy.

Pytanie nr 18
Załącznik numer 4 do SIWZ- wzór umowy § 1 ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie kwestii dostarczenia kart SIM: czy Zamawiający wymaga dostarczenia nieaktywnych kart SIM do swojej siedziby, (co jest praktyką stosowaną przez operatorów mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa) czy też wymaga dostarczenia aktywnych kart SIM tak jak to napisał w § 1 pkt 2. 
Odpowiedź Zamawiającego
Aktywacja kart SIM musi nastąpić najpóźniej w chwili dostawy do Zamawiającego.

Pytanie nr 19
Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy par. 1 ust. 3 – Czy Zamawiający może dodać zastrzeżenie, „że dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, kart SIM oraz tabletów nastąpi w terminie 7 dni przed uruchomieniem usługi  pod warunkiem, że zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia, nawet, gdy jego oferta zostanie wybrana dopóki nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, czyli dopóki stosunek prawny pomiędzy stronami nie zostanie zawiązany. 
Odpowiedź Zamawiającego
Warunkiem obowiązywania postanowień określonych w § 1 pakt 3 wzoru umowy jest podpisanie umowy.

Pytanie nr 20
Załącznik numer 4 do SIWZ - wzór umowy § 3 ust. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przeniesienie dotychczas posiadanych przez Zamawiającego numerów telefonicznych nastąpiło w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.  w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 21
Załącznik numer 4 do SIWZ- wzór umowy § 4 ust. 1 – proszę o doprecyzowanie, czy jest to kwota netto czy brutto? 
Odpowiedź Zamawiającego
Jest to kwota brutto.

Pytanie nr 22
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy par. 4 ust. 6 – proszę o wykreślenie wskazanego postanowienia. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego reguluje opłaty, jakie ponosić będzie zamawiający. Wartość ta wynika z oferty i jest stała w okresie obowiązywania umowy (chyba, że zmianie ulegną stawki VAT). Poza tym stawki niewynikające z umowy będą regulowane zgodnie z cennikiem, zatem jego zmiana będzie dotyczyć także zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 23
Załącznik numer 4 do SIWZ- wzór umowy § 4 pkt 9  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za dzień zapłaty został uznany dzień wpływu należności na konto Wykonawcy? Za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela. W przypadku płatności bezgotówkowej datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło rachunek bankowy wierzyciela. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu za termin zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, skoro w tym terminie nie następuje faktycznie spełnienie świadczenia pieniężnego? Prosimy o zmianę tego zapisu, w taki sposób, aby za terminem zapłaty był dzień wpływu środków na konto wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 24
Załącznik numer 4 do SIWZ – wzór umowy par. 5 ust. 2 pkt. 2 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby identyfikacja numeru dzwoniącego dotyczyła tylko tych numerów, które nie są zastrzeżone zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 25
Załącznik numer 4 do SIWZ- wzór umowy § 6 ust. 1.  Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczone aparaty telefoniczne i tablety były objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, zaś Wykonawca ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej? 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 26
Załącznik numer 4 do SIWZ- wzór umowy § 7 ust. 1. Projekt umowy przewiduje zbyt dotkliwe pod względem rozmiaru kary dla wykonawców. Kary mają wartości dowolnie określone przez Zamawiającego i nie są adekwatne do stopnia przewinienia. Kary zaproponowane przez Zamawiającego to kary nadmiernie wygórowane. Kara umowna nie może być traktowana, jako ubezpieczenie Zamawiającego do pokrycia jego strat wywołanych czynnikami opisanymi w umowie. Kary umowne muszą być proporcjonalne do ceny umowy. Wskazać również należy, że niezgodność postanowień SIWZ z Ustawą będzie miała swoje odzwierciedlenie w wyborze takiego wykonawcy, który niekoniecznie będzie oferował wykonanie usług wg najkorzystniejszej oferty na rynku. Część z wykonawców przy tak określonym poziomie kar umownych po prostu nie złoży swojej oferty w tym postępowaniu. Zamawiający powinien brać pod uwagę także, że wydatkuje środki publiczne. A zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wprowadzenie wygórowanych kar umownych będzie miało odzwierciedlenie w cenie ofert wykonawców, którzy kalkulować muszą swoje ryzyko. W efekcie ryzyko kar zostanie przerzucone na Zamawiającego w postaci znacznie wyższej ceny oferty. Wykonawca rozumie konieczność zabezpieczenia umowy karami umownymi, jednak mając na uwadze przedmiot zamówienia wnioskuje o:
- zmniejszenie ich wysokości o 1/2, zdaniem Wykonawcy taki poziom kar będzie odpowiednio zabezpieczał Zamawiającego i jednocześnie wysokość tych kar nie będzie uznana za rażąco wygórowaną, co uniemożliwi ich podważenie na drodze sądowej. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w wyżej wskazanym zakresie? Jak będzie definiowane „nienależyte wykonanie umowy”? 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 27
Załącznik numer 4 do SIWZ - wzór umowy § 7 ust. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par 7 ust 2 w taki sposób, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów (jednostkowych) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych kart SIM z zastrzeżeniem, że  warunki tych umów będzie określać umowa (główna), w sprawie zamówienia?  Operator /Wykonawca zgodnie z art. 56 ustawy prawo telekomunikacyjne obowiązany jest zawierać z Abonentem/ Zamawiającym umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawierające  co najmniej postanowienia określone w tym przepisie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zawarta umowa musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

Pytanie nr 29
Czy Zamawiający może potwierdzić, że pakiet GB/MB dotyczy krajowej transmisji danych?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Pytanie nr 30
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, iż usługi mają być świadczone na 19 numerach MSISDN, ponadto dostarczone mają być aparaty telefoniczne – 19 sztuk a dodatkowo 2 tablety wraz z 2 kartami SIM. Proszę o doprecyzowanie w formularzu cenowym, iż przedmiotem zamówienia jest sprzedaż aparatów telefonicznych i tabletów, nie zaś jak zostało wskazane – dostawa. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 31
Załącznik numer 1 do SIWZ p.6 Czy Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez Wykonawcę tablet miał przekątną nie mniejszą niż 7 cali?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak.

Ww. odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian.Numer ogłoszenia: 265237 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SIWZ, pobierz PDF


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zamku Ujazdowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 17.01.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest legalnie działającym operatorem telefonii komórkowej i został wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (prowadzonego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej) - podstawa prawna art. 10 ust.1 ustawy z dn. 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: - zwiększenia cen jednostkowych i wynagrodzenia umownego w przypadku zmian stawki VAT określonej w ustawie o podatku VAT, - gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, ze bez zmiany umowy strony nie będą mogły w sposób należyty wywiązać się z postanowień umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - co do sposobu świadczenia usługi, gdy wystąpi sytuacja, gdy ten sam rezultat można będzie osiągnąć szybciej, mniejszym nakładem sił i środków, - gdy nie dokonanie zmian w umowie będzie ewidentnym działaniem sprzecznym z zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, - gdy wykonawca złoży propozycje, które: - zmniejszą koszty świadczonej usługi, - poprawią sprawność świadczonej usługi, - w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline