Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 18.11.2013

Przetarg nieograniczony na: Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie galerii i dozorze ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski przy ul. Jazdów 2 w Warszawie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego przy ul. Jazdów 2 w Warszawie, w godz. 9.00 - 16.00
pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

SIWZ, pobierz PDF


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu zamówień objętych zamówieniem podstawowym a wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium cena – 100 %

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 30 września 2014 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Jazdów 2
w kancelarii zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 26 listopada 2013 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jazdów .

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
A. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wykazując posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,;
B. Posiadania wiedzy i doświadczenia wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 3 usługi, polegające na ochronie instytucji kultury, z których co najmniej 2 wykonane/wykonywane były przez okres min. 12-stu miesięcy i obejmowały ochronę fizyczną oraz monitoring systemu alarmowego chronionych obiektów (w przypadku wykazania doświadczenia usługami nadal wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie min. 2 usług przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmujących ochronę fizyczną oraz monitoring systemu alarmowego chronionych obiektów).
C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej wykazując, że posiadają polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN., obejmującą szkody w dziełach sztuki, znajdujących się w pieczy oraz pod dozorem Wykonawcy.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ);
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ);

3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy - (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ);

4. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt. B.
UWAGA:
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów (poświadczeń), o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć oświadczenie Wykonawcy określające czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. W przypadku gdy wskazane w wykazie usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (poświadczeń) o których mowa wyżej.

5. Aktualna – ważna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu jaki został określony w pkt. A.

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp.

8. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy Pzp.

9. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11. Opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN., obejmującą szkody w dziełach sztuki, znajdujących się w pieczy oraz pod dozorem Wykonawcy. Z zapisów umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia musi jednoznacznie wynikać spełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6, 8, 9, 10 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

14. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

15. Dokumenty o których mowa w pkt 6, 7, 8, 12 lit. a) i c) oraz w pkt 13 i pkt. 14 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty
o których mowa w pkt 9, 10,11, 12 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków.

16. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6-10 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 15 stosuje się odpowiednio.

17. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

18. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1-4 powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 6-10 powyżej.

19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1-4 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 listopada 2013 r.
CPV – główny przedmiot: 74610000-8


Szanowni Państwo,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochronę galerii i dozór ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski", działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanym pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanego pytania oraz udzieloną odpowiedź.

Pytanie 1.
W związku z chęcią wyjaśnienia zapisu umieszczonego w Części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, punkt 6.1. brzmiący: "Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie użyteczności publicznej, na terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w związku z tym Wykonawca odpowiedzialny za bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu musi posiadać i przedłożyć do wglądu bezpośrednio przed podpisaniem Umowy certyfikat OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 lub inny równoważny certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)". przesyłam poniższe zapytanie:
System zarządzania BHP zgodny z PN-N-18001 jest rzadko certyfikowanym systemem zarządzania w Polsce. Najczęściej spotyka się certyfikaty ISO 9001:2008 lub równoważne, które potwierdzają jakość świadczonych usług. Posiada je znaczna część Agencji Ochrony na terenie naszego kraju. Żądane przez Państwa certyfikaty OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 biorąc pod uwagę Art. 7. 1. Ustawy Pzp ograniczają zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wymagania zawarte w certyfikatach OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 można zastąpić szkoleniami Agentów Ochrony z zakresu BHP oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami przedłożonymi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Czy w związku z powyższym możliwa jest modyfikacja SIWZ w tym zakresie?

Odpowiedź.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Zamawiający ma prawo ustalić wymogi dotyczące jakości realizacji przedmiotu zamówienia. Jednym z elementów zweryfikowania jakości świadczonych usług jest możliwość zażądania od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego dokumentów potwierdzających, że świadczone usługi odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przez zamawiającego. Stosownie do normy zawartej w § 6 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawców w składanych ofertach między innymi zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. W związku z powyższym zapisy SIWZ są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. W ocenie zamawiającego nie można utożsamiać braku możliwości spełnienia wymogów zamawiającego z ograniczaniem konkurencji. Zamawiający ma prawo w celu należytego zagwarantowania poziomu świadczonych usług wymagać przedłożenia dokumentów wystawionych przez niezależne od wykonawcy jednostki certyfikujące. Tego rodzaju obiektywności oceny poziomu świadczonych usług nie zapewni szkolenie prowadzone bezpośrednio przez wykonawcę i wystawione w jego następstwie zaświadczenia. W związku z powyższym zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ.
 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline