Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 11.10.2013

Przetarg nieograniczony na:
Dostawę systemowych opraw oświetleniowych i szynoprzewodów do galerii wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 212059 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SIWZ, procedura uproszczona, pobierz PDF

Wykaz dostaw, pobierz PDF

Wzór umowy, pobierz PDF

Wzór oferty, pobierz PDF
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF 

Specyfikacja techniczna, pobierz PDF

Specyfikacja, zestawienie sprzętu, pobierz PDF

Formularz cenowy, pobierz PDF

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę systemowych opraw oświetleniowych i szynoprzewodów do galerii wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Elementy systemu oświetlenia galerii w Zamku Ujazdowskim
1. Oprawa projektorowa 3000K ERCO 72834 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 20 sztuk
2. Oprawa projektorowa 4000K ERCO 72835 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 62 sztuk
3. Oprawa projektorowa kadrująca 3000K ERCO 72340 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 10 sztuk
4. Oprawa projektorowa kadrująca 4000K ERCO 72341 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 16 sztuk
5. Oprawa projektorowa narrow spot 3000K ERCO 72802 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 10 sztuk
6. Oprawa projektorowa narrow spot 4000K ERCO 72803 lub równoważna spełniająca parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 16 sztuk
7. Projektorowy naświetlacz ścian 3000K ERCO 72846 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 20 sztuk
8. Projektorowy naświetlacz ścian 4000K ERCO 72847 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 62 sztuk
9. Trójfazowy szynoprzewód do zasilania opraw oświetleniowych 1m ERCO 78301 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 13 sztuk
10. Trójfazowy szynoprzewód do zasilania opraw oświetleniowych 2m ERCO 78302 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 15 sztuk
11. Trójfazowy szynoprzewód do zasilania opraw oświetleniowych 3m ERCO 78303 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 80 sztuk
12. Zasilanie do szynoprzewodu ERCO 79320 lub równoważne spełniające parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 30 sztuk
13. Zaślepienie szynoprzewodu ERCO 79322 lub równoważne spełniające parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 30 sztuk
14. Łącznik zasilający do szynoprzewodu ERCO 79324 lub równoważny spełniający parametry zgodne ze Specyfikacją techniczną - 78 sztuk.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.41.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 11.30, miejsce: Kancelaria Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline