Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 14.08.2013


Warszawa: Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania i spełniania warunków technicznych w piwnicach w części południowo-zachodniej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie Projektu architektoniczno-budowlanego piwnicy Zamku Ujazdowskiego


Numer ogłoszenia: 161939 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bezpieczeństwem użytkowania i spełniania warunków technicznych w piwnicach w części południowo zachodniej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie Projektu architektoniczno budowlanego piwnicy Zamku Ujazdowskiego wykonanego przez Biuro Projektowe IP Design, odbyło się w dniu 30.08. 2013 o godz. 12.00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 319 389.96 zł brutto.

Zamawiający kierownik Piotr Kowalski


Oferty złożyli:

 • Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH RAM-WENT, ul. Dywizjonu 303 149A/7,  01-470 Warszawa

 • Cena oferty: 1 427 955.28 zł
   
 • Termin wykonania: 3 miesiące
   
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania i spełniania warunków technicznych w piwnicach w części południowo zachodniej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie Projektu architektoniczno budowlanego piwnicy Zamku Ujazdowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres prac objętych zamówieniem wchodzą:
- Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.
- Prace budowlane- budowa nowych sanitariatów.
- Prace wykończeniowe. - Prace wyposażeniowe.
- Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic.
- Dostosowanie instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy w rejonie przebudowywanych sanitariatów.
- Przebudowa instalacja wody zimnej w pomieszczeniach zaworu głównego z oddzielnym zasilaniem pomp ppoż. i podłączeniem pionu hydrantowego.
- Instalacja zw, cwu i cyrkulacji w nowych sanitariatach i zmiany na trasie do węzła cieplnego.
- Zmiany sieci rozdzielczej i instalacji c.o. w związku z przebudową sanitariatów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jak w zamówieniu głównym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.56.00-4, 45.33.20.00-3, 45.31.21.00-8, 45.31.42.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-08-30 do godz. 11:30. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1240 6247 1111 0000 4978 7083; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz robót 1 Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie) instalacji teletechnicznych i elektrycznych w min. 2 obiektach zabytkowych - wartość zlecenia powyżej 100 tys. PLN brutto (załączyć odpowiednie referencje poświadczające prawidłowe wykonanie w.w. robót oraz ich wartość). 2. Wykaz osób 1 Wykonawca przedstawi informację, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności : - osoba przewidziana do kierowania robotami winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz.U. nr 150, poz.1579 z 2004 r.) lub co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z § 8 ust. 1 w/w Rozporządzenia). 3. Wykaz osób 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: - minimum 2 pracowników posiadających uprawnienie budowlane na kierowanie robotami i nadzór w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; - minimum 2 pracowników posiadających dokumenty uprawniające do wykonywania prac w zakresie Eksploatacji i Dozoru instalacji do 1kV; - minimum 1 pracownik posiadającego aktualne świadectwo szkolenia w zakresie instalacji, programowania, konserwacji central Integral IP wydane przez producenta tj. firmę Schrack Seconet Polska. 4. Wykaz robót 2 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5. lat prac remontowo budowlanych, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) gdzie co najmniej 2 zamówienia odpowiadają swoim charakterem oraz swoją wartością (wielkością) robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców i gdzie co najmniej 2 zamówienia realizowane były obiektach zabytkowych. 5. Wykaz osób 3 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie w zakresie wykonywania i modernizowania instalacji wentylacyjnej i instalacji sanitarnych lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w tym wskazanie kierownika budowy) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, zakresem powierzonych im czynności (dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kierownik budowy) i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - nr uprawnień. 6. Wykaz robót 3 Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie co najmniej 2 zamówienia z zakresu instalacji wentylacji odpowiadające swoją wartością (wielkością) robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz udokumentowanie wykonywania w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch prac instalacyjnych (wentylacyjnych oraz sanitarnych) w obiektach zabytkowych. 7. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej Ze względu na złożony charakter przedmiotu zamówienia oraz specyfikę miejsca w którym prace będą wykonywane. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do zaznajomienia się z obiektem przed przystąpieniem do opracowania oferty. Wejście na obiekt może się odbywać wyłącznie w wyznaczonych terminach po wcześniejszym powiadomieniu drogą elektroniczna bądź telefoniczną. Zamawiający przewiduje dwa terminy dla zbiorczej prezentacji obiektu 20 sierpnia i 27 sierpnia w godzinach 8.00-15.00


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać pod adresem e-mail: inwestycje@csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline