Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 08.07.2013


Przetarg na sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki dla Centrum Sztuki Wspołczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013


SIWZ, pobierz PDFCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki” działając na podstawie art. 38 ust. 1 w/w ustawy, w związku z otrzymanym pytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przekazuje poniżej treść udzielonych wyjaśnień:

Pytanie
W projekcie umowy w §1 jest napisane iż “koszty dojazdu na miejsce rozpoczęcia przewozu i koszty powrotu po zwrocie dzieła na miejsce jego stałego przechowywania samochodu transportującego do bazy nie są wliczane do trasy przejazdu” czy to oznacza, że Zamawiający pod pojęciem “wozokilometru” rozumie tylko kilometry ładowne tj przejechane wraz z ładunkiem zaś dojazd na miejsce odbioru dzieł jest nieodpłatny? Np. przy odbiorze dzieła z Paryża Zamawiający pokryje tylko koszty Paryż-Warszawa tj. ok. 1600 km ?
Jeśli tak to czy w przypadku konieczności dowozu na miejsce odbioru dzieła materiałów opakowaniowych lub skrzyń trasa przewozu tych materiałów zostanie opłacona według stawki wybranej oferty jak w przypadku transportu dzieł sztuki".

Odpowiedź
Zamawiający pod pojęciem wozokilometru rozumie tylko kilometry ładowne tj. przejechane wraz z ładunkiem bez kosztu dojazdu.

Informujemy, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej , ul. Jazdów 2, 00-461 Warszawa, woj. mazowieckie.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne usługi krajowego i zagranicznego transportu dzieł sztuki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym transporcie dzieł sztuki przeznaczonych do ekspozycji podczas wystaw organizowanych przez Zamawiającego. Transport będzie się odbywał na trasach krajowych lub na trasach krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do odbioru dzieła sztuki z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zleceniu realizacji poszczególnej usługi dostarczenia do siedziby Zamawiającego a następnie po zakończeniu ekspozycji przewiezienia dzieła do miejsca jego początkowego odebrania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował, co najmniej 8 zamówień, polegających na transporcie samochodowym wraz z pakowaniem i rozpakowywaniem dzieł sztuki. Transporty musiały odbywać się na trasach z kraju obcego do polski lub z polski do kraju obcego przy czym co najmniej dwa z wykazanych transportów musiały dotyczyć tras do krajów nie będących członkiem Unii Europejskiej w okresie realizowania wykazanej usługi. Pod pojęciem pakowania i rozpakowywania Zamawiający rozumie przygotowanie dzieł sztuki do transportu jak i rozpakowanie dzieł przed ich ekspozycją w miejscu przeznaczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje samochodem o ładowności minimum 3000 kg, z klimatyzowaną kabiną ładunkową i możliwością utrzymania stałej wilgotności przestrzeni ładunkowej nie mniejszej niż 20m3 i nie większej niż 50m3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy lub spełnienia wymogów związanych ze zmianą przepisów prawa; b. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c. zmiany miejsc transportu; d. zmiany wymagań odnośnie warunków transportu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać pod adresem: ul. Jazdów 2, Warszawa

  SIWZ, pobierz PDF


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 12:00, miejsce: ul. Jazdów 2, Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline