Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 09.04.2013

Warszawa: Usługi drukarskie i poligraficzne- druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Numer ogłoszenia: 53307 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SIWZ, na dostawę i usługi, procedura uproszczona, pobierz PDF

SIWZ, załącznik, pobierz PDF

Wzór umowy, pobierz PDF

Wzór oferty, pobierz PDF

Załącznik do oferty, pobierz PDF

Wyjaśnienia, pobierz PDF
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji, pobierz PDF

Wykaz dostaw lub usług, pobierz PDF
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csw.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi drukarskie i poligraficzne- druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W zakresie zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, pakowanie i dostawa. Proces tworzenia naszych wydawnictw nie jest procesem ściśle produkcyjno technicznym, ponieważ w zdecydowanej większości jest to praca twórcza, dlatego też wymaga się, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym etapie tworzenia wydawnictwa szczególnie katalogów wystaw, plakatów i druków okolicznościowych w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji: obróbki reprodukcji na monitorze, próbnych wydruków reprodukcji tzw. wydruków kontraktowych, wydruków z gotowych montaży po podstawieniu skanów wydruku impozycyjnego, wydrukowanych arkuszy plano również w trakcie druku, oprawy introligatorskiej również w trakcie jej wykonywania.Jeśli siedziba firmy wybranego Wykonawcy będzie powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie oferty, transportu do siedziby Zamawiającego efektów pośrednich poszczególnych etapów procesu poligraficznego, pracownikom Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej w celu monitorowania procesu tworzenia wydawnictw.Specyfika pracy Centrum jest odmienna od pracy muzeów, gdzie wystawy przygotowywane są nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Czas przygotowywania tego typu materiałów, analogicznie do czasu przygotowywania wystaw, jest w wielu przypadkach bardzo krótki i wymaga pełnego zaangażowania Wykonawcy. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedna z najważniejszych instytucji kultury. Poziom wydawanych przez nas druków musi być wysoki, w związku z tym niezbędny jest nasz stały nadzór w całym procesie świadczonych usług poligraficznych.Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Szczegółowe informacje formalne i techniczne:1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.2.Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być wykonane ściśle według wskazań Zamawiającego.3.Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego.4.Materiały merytoryczne służące wykonaniu zamówienia przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia.5.Termin wykonania danej pozycji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych.6.Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.7.Ilości podane w opisie mogą ulec zmianie zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.8.Dostawa i odbiór dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.9.Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru.10.Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.11.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom.12.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowane materiały do korekty.13.Wykonawca musi uzyskać na piśmie akceptację przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku.14.Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia.15.Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.16.Wykonawca ma prawo do wystawienie faktur VAT za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.17.Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia w częściach, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Centrum Sztuki Współczesnej w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Jak w zamówieniu głównym

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-8, 79.82.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN słownie: trzy tysiące PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-04-18 do godz. 11:30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 1240 6247 1111 0000 4978 7083; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: inwestycje@csw.art.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Miejsce Zamawiającego - pokój Kancelarii.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline