Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Przetarg 23.04.2012

Warszawa: Specjalistyczny transport przywozowy i wywozowy dzieł sztuki do wystaw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Numer ogłoszenia: 129528 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

  • W związku z zapytaniami dotyczącymi kwestii czy oferta ma zawierać koszt ubezpieczenia, informujemy, że jesteśmy zainteresowani by oferta posiadała koszty ubezpieczenia, jednakże w związku z wątpliwościami jakie nasuwają się przy lekturze SIWZ-u proponujemy, aby koszt ubezpieczenia wyodrębniony został z całej kwoty oferowanej i zapisany w arkuszu ofertowym jako część całej oferty. Cena na arkuszu ofertowym ma być przedstawiona jako jedna kwota dla całości wraz z ubezpieczeniem oraz ujęta w nawias kwota kosztów ubezpieczenia.SWIZ, umowa na dostawę i usługi, procedura uproszczona, pobierz PDF

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, pobierz PDF

Szczegółowy opis zamówienia, pobierz PDF

Szczegółowy opis zamówienia, wykaz 1, pobierz PDF

Szczegółowy opis zamówienia, wykaz 2, pobierz PDF

Szczegółowy opis zamówienia, wykaz 3, pobierz PDF

Szczegółowy opis zamówienia, wykaz 4, pobierz PDF

Oświadczenia o spełnianiu warunków, pobierz PDF

Potencjał techniczny, wykaz, pobierz PDF

Umowa przewozu dzieł sztuki, wzór, pobierz PDF

Wzór oferty na dostawy, pobierz PDF

Wykaz osób, pobierz PDF

Wykaz dostaw, pobierz PDF

Wykaz dostaw lub usług, pobierz PDFSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury i Sztuki.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Specjalistyczny transport przywozowy i wywozowy dzieł sztuki do wystaw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Tytuł wystawy: Bagaż kulturowy Czas trwania wystawy: 20.05-7.09.2012 (wernisaż 19.05) Miejsce: Narodowe Muzeum Sztuki Pięknejadres: 6 Hrushevskogo St.,Kyiv/Kijów, 01001adres rozładunku: 6 Hrushevskogo St. , Kyiv, 01001data rozładunku: 14. najpóźniej 15.05.2012 odbiór prac w Warszawie:data załadunku: od 08.05.2012 załadunek: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa załadunek na samochód, częściowe pakowanie i załadunek: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Plac Stanisława Małachowskiego 3, Warszawa, przygotowanie i zapewnienie specjalistycznych opakowań oraz skrzyń do transportu w/g załącznika, zapakowanie obiektów, załadunek na samochódkonwój agencji ochrony mienia na terenie Polski do granicy/ 2 konwojentów, odprawa celna prac z Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - formalności celne po stronie polskiej i ukraińskiej, nadzór nad odprawą celną obiektów (wywóz). Dostarczenie do Narodowego Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie w godz 8-9, rozładunek od godz. 09:30 czasu lokalnegoMożliwość organizacji transportu łączonego -NIE 2 )Tytuł wystawy: Double Game Czas trwania: 25.05-31.07.2012 Miejsce: Mystetskyi Arsenal adres: Lavrska str,10-12, 01010 Kyiv/ Kijów, adres rozładunku: 6 Hrushevskogo St. , Kyiv,01001 (Narodowego Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie) konwój agencji ochrony mienia na terenie Polski do granicy/ 2 konwojentówodprawa celna prac z CSW Zamek Ujazdowski - formalności celne po stronie polskiej i ukraińskiej, nadzór nad odprawą celną obiektów (wywóz), Dostarczenie do Narodowego Muzeum Sztuki Pięknej w Kijowie w godz. 8-9, rozładunek od godz. 09:30 czasu lokalnego. Możliwość organizacji transportu łączonego -NIE 3) Tytuł wystawy: Ukrainian Transfer w CSW Zamek Ujazdowski. Czas trwania wystawy: 4.06-12.08.2012. Miejsce wystawy: CSW Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2. Miejsce rozładunku: CSW Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2. Dostawa obiektów: 21 - 25.05.2012 do CSW, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Miejsce załadunku: magazyn Pinchuk Art Centre, Kiev region, Martusovka village, 70 Moisseva street. załadunek dzieł na samochód, transport samochodem przystosowanym do transportu dzieł sztuki od Pinchuk Art Centre do CSW Zamek Ujazdowski rozładunek obiektów w CSW Zamek Ujazdowski, odprawa celna prac z Pinchuk Art Centre - formalności celne po stronie ukraińskiej i polskiej, nadzór nad odprawą celną obiektów. Wszystkie obiekty powinny być dostarczone do CSW Zamek Ujazdowski i rozładowane w CSW zamek Ujazdowski między w godz.9-16. Możliwość organizacji transportu łączonego - NIE.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.11.00-0, 60.18.00.00-3, 66.51.41.20-3, 79.92.00.00-9, 63.52.00.00-0, 63.52.40.00-8, 60.10.00.00-9, 92.52.12.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.09.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csw.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pezzi@csw.art.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego 00-467 Warszawa ul. Jazdów 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline