Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
Misja CSW
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
stara się ewoluować jako nowy typ instytucji kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice, by tworzyć nowe jakości i zjawiska. CSW zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji. CSW chce rozwijać się bardziej jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, badań, laboratoriów, warsztatów, eksperymentów, niż pozostawać miejscem tradycyjnych wystaw.
Aby sprostać kulturalnym potrzebom współczesnego społeczeństwa, CSW swój program buduje, mając na względzie zwłaszcza następujące sfery działalności:


Poszukiwania / badania
Poszukiwania artystyczne i badawcze podejście do rzeczywistości od początku leżą u podstaw działalności Centrum Sztuki Współczesnej. Celem jest wzmocnienie relacji nie tylko między sztuką wizualną a innymi obszarami kultury – muzyką, teatrem, filmem, nowymi technologiami – ale również między sztuką a społeczeństwem. Wychodząc z tych założeń, przyjmujemy, że obszarami o największym potencjale innowacyjnym są performans i sztuka w przestrzeni publicznej, które stanowią niejako punkty styczności różnych dziedzin sztuki, a także sztuki i publiczności. Cieszą się one znaczną popularnością, będąc zarazem elastycznymi instrumentami badawczymi, które pozwalają oceniać reakcje i obserwować ludzkie zachowania oraz systemy organizacyjne. Badania będą koncentrować się na tematach, które stają się najbardziej istotne dla życia współczesnego społeczeństwa.


Tworzenie wartości społecznej przez sztukę
Przypisywanie sztuce wyłącznie ekonomicznej wartości i kierowanie nadmiernej uwagi na kolekcjonowanie umniejsza jej znaczenie. Dywergencyjna natura twórczości artystycznej może odegrać niezwykle ważną rolę w próbie zrozumienia rozwoju społeczeństwa; może też stać się instrumentem społecznego wzrostu przez pobudzanie do pytań. W tym sensie sztuka może stymulować szeroko rozumianą kreatywność, prowadząc w efekcie także do produkcji wartości ekonomicznych – nie poprzez tworzenie przedmiotów, ale na sposób bardziej wyrafinowany.


Edukacja
Wprowadzanie w innowacyjne procesy artystyczne i kreatywne stosowanie nowych technologii stanowi fundament postępu społeczeństwa jako całości. CSW, wykorzystując takie narzędzia jak konferencje, debaty, zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty, wydawnictwa, a także programy telewizyjne, podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju procesów edukacyjnych, w których sztuka jest postrzegana jako środek pozwalający badać i rozumieć społeczeństwo.


Komunikacja
Sztuka jest także narzędziem komunikacji. CSW korzysta z niego, mając na uwadze zarówno komunikacyjny potencjał wewnętrzny projektów, które dotykają ważnych tematów i nierozwiązanych problemów współczesnego społeczeństwa, jak i konstruując innowacyjne kampanie przy użyciu nowych mediów i technologii informatycznych. Bezpośrednia i stała relacja ze współczesnymi systemami komunikacji – prasą, telewizją, internetem, sieciami społecznymi – jest częścią programu CSW i bardzo ważną częścią wielu projektów, tych zwłaszcza, które rozwijają się poprzez dyfuzję medialną i reakcje odbiorców.


Uczestnictwo
Nowe technologie sprzyjają stymulacji i rozwojowi potrzeby aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury. CSW dąży do stworzenia większej ilości miejsc na potrzeby spotkań i aktywnego uczestnictwa. Z tego też powodu kreuje przestrzenie społecznego oddziaływania zarówno w budynku, jak i w otaczającym go parku oraz realizuje projekty pozwalające na aktywny udział w nich publiczności, która dzięki temu otrzymuje szansę wykorzystania i rozwinięcia potencjału własnej kreatywności.


Promocja kreatywności
Ważnym celem tak pojmowanego centrum badań jest wspieranie rozwoju i promocja kreatywności w mieście, w regionie i w całym kraju. Służą temu tu pobudzane dynamiczne procesy i dyskusje. Obecność zagranicznych artystów, kuratorów i intelektualistów, przez swoją pracę dla CSW wiążących się z Warszawą, wzmacnia rozwój kultury i znaczenie polskiej sztuki, jej rangę w świecie. Wykorzystanie z kolei części Zamku Ujazdowskiego na wystawy i projekty artystów młodszej generacji ma wspomagać rozwój młodych talentów.
 

 

 

   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2, tel. +48 22 628 12 71-73, fax: +48 22 628 95 50, www.csw.art.pl, e-mail: csw@csw.art.pl
Transmisje online
zapewnia
StreamOnline